FAQ

Context

Welk gevaar bestaat er als ik mijn aardgasinstallatie niet laat keuren?

Gas of een niet-conforme installatie houden meerdere gevaren in. De grootste gevaren zijn gaslekken, brand, explosie of CO-intoxicatie (koolstofmonoxide).

Door wie mag de keuring uitgevoerd worden?

De keuring van een gasinstallatie moet uitgevoerd worden door een organisme zoals, dat erkend is om keuringen uit te voeren en beschikt over een BELAC-accreditatie en een erkenning van de FOD Economie dienst Energie en Veiligheid.

Waar is deze keuring verplicht?

De gaskeuring (aardgas, butaan of propaan) is in heel België (Waals Gewest, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) verplicht in het kader van de nieuwe installaties.

Praktische aspecten

Moet ik mijn aardgasinstallatie onderhouden eens de keuring uitgevoerd is?

De bewoner is in België verplicht om zijn gasverwarmingsinstallatie regelmatig te onderhouden.

 • In het Vlaamse Gewest moet dit onderhoud om de twee jaar plaatsvinden
 • In het Waalse Gewest om de drie jaar
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de drie jaar

Het is verkieslijk voor de zekerheid een beroep te doen op een erkende installateur. Hij zal je na afloop van het onderhoud een certificaat bezorgen.

Hoe weet ik of mijn gastoestel een goed rendement heeft?

Er zijn twee labels wat de gastoestellen betreft: HR + en HR TOP. Voor de stookolieketels is dit label Optima.

We wijzen erop dat deze labels worden toegekend door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG).

Waar mag men geen toestel op propaangas installeren?

Een gebruikstoestel mag enkel geïnstalleerd worden in een ruimte waarvan de laagste kant van de vloer zich onder het omliggende niveau (een kelder bijvoorbeeld) bevindt als er bepaalde voorzorgen worden genomen (gelaste verbindingen, gasdetectie, elektromagnetische gasklep, specifiek lokaal).

Waarom wordt butaangas binnen gebruikt en propaangas buiten?

Butaangas wordt voornamelijk binnen gebruikt omdat het niet verdampt onder 0 °C en dus niet bruikbaar is in de winterperiode en bij koud weer. Dit gas wordt voornamelijk gebruikt door ondernemingen (dakwerken bijvoorbeeld).

Propaangas verdampt bij zeer lage temperaturen en wordt dus doorgaans buiten gebruikt (tanks bijvoorbeeld).

Door wie kan de keuring van de aardgasinstallatie gevraagd worden?
 • Door de brandweer
 • Door de brandverzekering
 • Door een gasmaatschappij
 • Door de eigenaar
 • Door de huurder
Wie is verantwoordelijk in geval van een ongeval?

De eigenaar (of de gebruiker) zal verantwoordelijk zijn voor alle schade of elk risico. Vandaar dat het belangrijk is om deze keuringen regelmatig te laten uitvoeren.

We wijzen erop dat de brandverzekering de schade in geval van een lek kan terugbetalen als alle documenten in orde zijn.

In geval van schade stelt de brandverzekering de slachtoffers schadeloos.

Hoelang is deze keuring geldig?

De keuring is geldig voor onbepaalde duur (of afhankelijk van bepaalde gewestelijke reglementeringen), op voorwaarde dat er geen nieuwe installatie of uitbreiding plaatsvindt.

Maar het is toch ten stelligste aanbevolen de gasinstallatie regelmatig te laten keuren.

Hoelang duurt een keuring?

De duur van de keuring van een gasinstallatie hangt af van de grootte van het goed maar bedraagt ongeveer 30 minuten tot 1 uur of meer.

Wat de opsporing van een lek betreft, hangt alles af van de plaats van het lek en de complexiteit van de installatie.

Het onderhoud van een gasinstallatie (gasboiler bijvoorbeeld) duurt ongeveer 30 minuten.

Waaruit bestaat een keuring?

Een van onze agenten komt ter plaatse om het volgende te controleren :

 • Conformiteit van alle leidingen, van hun plaatsing en inplanting en van het drukverlies van alle gasleidingen
 • De dichtheid van de leidingen
 • De kranen
 • De lasnaden en verschillende verbindingen
 • De naleving van de veiligheidsmaatregelen: de controle van de indeling van de apparatuur in de lokalen, meer bepaald wat de vuurbestendigheid betreft
 • De ventilatie en de aanvoer van oxidatieve lucht (de lucht die binnen in het verwarmingstoestel wordt aangevoerd om het verbrandingsmengsel van de brander te verrijken)
 • De verschillende toestellen die werken op gas
 • De correcte realisatie en/of de controle van de afvoer van de verbrandingsproducten (materialen, afbakeningen, slangen, thermische bescherming, stabilisatieklep indien van toepassing, maatopname en thermische isolatie)
 • De statische overdruk
 • Dilutiefactoren
 • Afmeting van de afvoerleiding

De equipotentialen (AREI art. 72) – de aanwezigheid van een aardingkabel die verbonden is met de leidingen.

Welke documenten voorbereiden vóór het bezoek van de controleur?
 • de gebruiksaanwijzingen van de verschillende toestellen die werken op aardgas
 • de rapporten van vroegere keuringen

Het isometrieschema (schema van de gasleidingen en aangesloten toestellen) zal tijdens de keuring opgesteld worden door het controleorganisme en is inbegrepen in de prijs voor keuringen van nieuwe installaties.

Mag ik de gasleidingen in een technische koker plaatsen?

In dit geval moet je technische kokers voorzien met ventilatie en toegang tot de leidingen (norm 51 003 – artikel 4.3.2). De luchtopening bevindt zich nabij het hoogste punt van het volume van de koker en bestaat uit een niet-afsluitbare opening van minimum 150 cm². De afstand tussen het bovenste punt van de luchtopening en het hoogste punt van het volume van de koker mag niet meer bedragen dan 0,10 m. Inspectieluiken moeten toegang verlenen tot de leidingen voor onderhoud en eventuele herstellingen.

Waar wordt de gasmeter geplaatst?

De gasmeter wordt binnen in de woning geplaatst op een droge plaats verwijderd van ontvlambare materialen. Het lokaal moet geventileerd worden en op een plaats toegankelijk zijn voor de gebruikers en de distributienetbeheerder.

Er is een ventilatie van 150 cm³ vereist, zoals aangegeven in het technische dossier van de KVBG in Bijlage B.

OF

Hij kan ook buiten het gebouw worden geplaatst, aan de grens van de eigendom.

Als ik nieuwe gasmeters plaats, wanneer moet ik dan een beroep doen op de controleur om mijn installatie te keuren?

Het bezoek van de gascontroleur vindt plaats na de plaatsing van deze nieuwe meters.

(In tegenstelling tot de elektrische keuring, waarbij de certificatie gebeurt vóór en na de plaatsing van de nieuwe meters).

Wanneer en waarom moet ik een keuring laten uitvoeren?

Je moet deze keuring laten uitvoeren voor alle nieuwe installaties, vóór de opening van de meter, alsook voor elke hernieuwing of wijziging van gasinstallaties.

Financiële aspecten

Hoeveel kost de keuring?

Je vindt alle actuele prijzen in het online bestelplatform.

Daar kan je alle prijzen voor de verschillende soorten keuringen raadplegen en nadien bevestigen indien je wil overgaan tot het inplannen van een afspraak.

Welke betaalmiddelen worden aanvaard?

De betaling gebeurt ter plaatse op de dag van het bezoek van de controleur, bij voorkeur via MisterCash/Bancontact.

Na betaling ontvang je de dag zelf het verslag van uw keuring.

Als je echter niet betaalt op de dag van het bezoek door de controleur, wordt een toeslag van 25 € aangerekend voor administratieve kosten.
In geval van niet-betaling wordt het document niet overgemaakt op de dag van de keuring.

Termijnen

Hoelang bedraagt de wachttijd voor een afspraak?

Als je je aanvraag voor een afspraak indient via gas-keuring.be bellen wij u binnen de 4 werkdagen op om een afspraak te maken voor de keuring. De afspraak wordt gemaakt op het moment dat jou het beste schikt.

Hoelang bedraagt de gemiddelde termijn om het verslag van de kering te ontvangen?

Er geldt geen termijn, aangezien het verslag op het moment van het bezoek van de controleur rechtstreeks wordt overgemaakt aan de aanvrager als hij ter plaatse betaalt.

Definities en varia

Wat zijn butaan en propaan?

Dat zijn brandstofgassen. 40 % van deze gassen wordt geproduceerd op basis van aardolie, 60 % wordt vandaag opgehaald samen met het aardgas van een aardolie- of aardgasafzetting.

Butaan

Butaangas wordt voornamelijk binnen gebruikt omdat het niet verdampt onder 0 °C en dus niet bruikbaar is in de winterperiode en bij koud weer.
Dit gas wordt doorgaans gebruikt door ondernemingen.

Propaan

Propaangas verdampt bij zeer lage temperaturen en wordt dus doorgaans buiten gebruikt (tanks bijvoorbeeld).

Dit gas bevat geen water en houdt dus geen enkel risico in op roest in de tanks.

Wat is het isometrieschema?

Het isometrieschema is een schema van de gasleidingen en de aangesloten toestellen op gas.

Waarom wordt gas geodoriseerd?

Je moet weten dat gas geurloos is. In natuurlijke staat ruikt het dus niet en is het dus onmogelijk op te sporen met de menselijke reuk.

Om veiligheidsredenen voegen de maatschappijen een odorant toe aan het verdeelde gas.
Daardoor kunnen gezinnen snel de ‘slechte geur’ opsporen van het gas dat verdampt in geval van een lek.

Is de CE-markering noodzakelijk voor een aardgasinstallatie?

De CE-markering is van toepassing voor elk gastoestel dat werd geproduceerd sinds 1996.

Wat is een erkend organisme?

Een erkend organisme is een onderneming die door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie werd aangesteld voor de uitvoering van keuringen van aardgasinstallaties en die borg staat voor kwaliteitswerk in overeenstemming met de normen van het KB van 10 maart 1981.

Vanwaar is het gas in België afkomstig?

Het gas in België is afkomstig van onze noorderburen, Nederland, maar ook van Noorwegen en Qatar. Een klein deel is ook afkomstig van Rusland.

Wat is de vrijmaking van de energiemarkt?

In België is de vrijmaking van de energiemarkt van kracht sinds 2007. Dat betekent dat de gasconsumenten vrij hun leveranciers kunnen kiezen en zo de prijzen kunnen vergelijken. Bijgevolg zal er meer concurrentie zijn in de sector, en zal er dus een tendens zijn om de prijzen te verlagen of om zich te onderscheiden op basis van een betere dienstverlening.

Als je geen stappen onderneemt, word je automatisch aangesloten bij een standaardleverancier afhankelijk van het gewest waar je woonachtig bent.

Als je in een flatgebouw woont, kan je je leverancier kiezen vanaf het moment dat je een individuele meter hebt.

Hieronder de lijst van gasleveranciers :

 • Distrigaz
 • Electrabel Customer Solutions
 • Eneco België
 • Essent Belgium (RWE)
 • Gas Natural Europe SAS
 • GDF Suez
 • Lampiris
 • Nuon Belgium
 • OCTA +
 • RWE Energy Belgium SPRL
 • SPE (Luminus)
 • Tecteo (ancien ALG)