E-Control : Elektrische | Gas | EPC | Lift
Forgot your your password?

Types van gas keuring

De keuring van een gasinstallatie (aardgas, butaan of propaan) kan gaslekken, explosies of branden voorkomen die veroorzaakt kunnen worden door een niet-conforme gasinstallatie.

Elk jaar vallen er tal van gewonden en overlijdens te betreuren als gevolg van ongevallen veroorzaakt door gas.

Laat uw gasinstallatie regelmatig controleren voor een grotere veiligheid!

De keuring van een gasinstallatie is in heel België verplicht vóór de opening van een meter (voor elke gastinstallatie of hernieuwing).

Er bestaan vier types van gas waarvoor wij keuringen uitvoeren:

Aardgas

Ook gekend onder de naam ‘stadsgas’. Bestaat voornamelijk uit methaan. Dit is het type van gas dat veel ecologische voordelen biedt. Het wordt steeds meer gebruikt door gezinnen.

Financieel is dit het goedkoopste gas dat wordt gebruikt voor residentiële gebruiksdoeleinden.

Butaan

Butaangas wordt geproduceerd op basis van aardolie. Het wordt voornamelijk binnen gebruikt omdat het niet verdamptonder 0 °C en dus niet bruikbaar is in de winterperiode en bij koud weer.

Dit gas wordt doorgaans gebruikt door ondernemingen.

Propaan

Propaangas wordt ook geproduceerd op basis van aardolie maar verdampt bij zeer lage temperaturen en wordt dus doorgaans buiten gebruikt (tanks bijvoorbeeld).

Dit is vloeibaar gas dat binnen in zijn recipiënt getransformeerd wordt in gas.

Dit gas bevat geen water en houdt dus geen enkel risico in op roest in de tanks.

LPG

LPG, Liquified Petroleum Gas, is een mengeling van propaan en butaan en ook een gering deel butadieen. Dit gas is verkrijgbaar in tankstations.

Dit gas wordt voornamelijk gebruikt als brandstof (verboden voor huishoudelijk gebruik). Het wordt in vloeibare vorm afgenomen en wordt vervolgens omgezet in gas eens het buiten zijn recipiënt is (tank), maar nog steeds in zijn leiding.

LPG wordt vooral gebruikt voor motorvoertuigen zoals vorkheftrucks, wagens of mobiele installaties zoals kippenkramen, kermiskramen enz.

Het grote voordeel van propaan/butaan/LPG is dat het gemakkelijk opgeslagen en getransporteerd kan worden.

Het isometrieschema

Het isometrieschema : dit is een schema van de gasleidingen en de toestellen die werken op gas.

Er bestaan 4 types van gaskeuring

1. Keuring in het kader van de opening van een nieuwe meter

Deze keuring is verplicht in de drie Gewesten van het land.

Bij de gaskeuring voor een nieuwe meter, namelijk als u de meter in dienst stelt, zal de controleur verschillende punten controleren :

 • of de gasinstallaties conform zijn
 • of de aansluitingen correct zijn uitgevoerd
 • of de toestellen werken met een maximaal rendement
 • de plaatsing van de leidingen
 • het drukverlies in verhouding tot de diameters van de leidingen
 • de luchttoevoer voor de toestellen
 • de afvoer van de verbrande gassen
 • de controle van de indeling van de apparatuur in de lokalen, meer bepaald wat de vuurbestendigheid betreft
 • de statische overdruk
 • de dilutiefactor
 • de afmeting van de afvoerleiding

Bij deze keuring zijn de isometrieschema’s (schema van de gasleidingen en de toestellen die werken op gas) inbegrepen in het tarief.

2. Keuring voor premie, brandweer en verzekering

Deze keuring vereist geen isometrieschema (schema van de gasleidingen en van de toestellen die werken op gas).

U bent verplicht om de drie jaar een onderhoud uit te voeren als u zich in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, en om de twee jaar als u zich in het Vlaamse Gewest bevindt.

We wijzen erop dat deze onderhoudskosten (uitgevoerd door een verwarmingstechnicus) fiscaal aftrekbaar zijn.

Er worden eveneens premies toegekend voor de vervanging van oude verwarmingsketels (overmatig en vervuilend verbruik), door uw dienstverlener (bv.: Sibelga, Electrabel, Distrigaz, …)

Er wordt een belastingverlaging toegekend, en eventueel een gewestelijke energiepremie op de volgende renovaties :

Informeer u over de premies, waarop u eventueel recht zou hebben, bij uw regio via volgende links :

Als u overschakelt op een aardgasinstallatie (minder verontreiniging en betere prestaties) beloont de Staat u met premies.

In het Waalse Gewest ontvangt u 400 €, in Brussel 300 tot 600 € en in het Vlaamse Gewest 125 €.

De dichtheidstest

Deze test is belangrijk omdat hij de mogelijkheid biedt om te controleren of de doorvoer van het gas in de leidingen correct verloopt en zonder lekken.

De leiding wordt onder druk gezet met lucht of een inert gas (bijvoorbeeld stikstof). De testdruk zal 100 mbar bedragen (in bepaalde gevallen 150 mbar), met een tolerantie van ± 10 mbar.

We wijzen erop dat de druk van de tests zich aanpast aan het bestaande materiaal.

Na een wachtperiode waarin de testdruk zich kan stabiliseren en zich eventueel kan corrigeren, analyseren wij de instandhouding gedurende een voldoende lange periode van een stabiele druk (nultolerantie voor een nieuwe installatie en tolerantie van 1 liter/uur voor een bestaande installatie) op de controlemanometer.

4. Keuring van een propaangasinstallatie voordat de tank de eerste keer wordt gevuld

Zoals de naam aangeeft, is deze keuring enkel van toepassing op installaties die werken op propaangas.

Deze keuring is verplicht en moet gebeuren aan afnemerzijde van de propaangastank (verwarmingsketel, boiler, kookplaat, convector enz.).

Dit type van keuring moet normaal uitgevoerd worden voordat de tank de eerste keer wordt gevuld en vindt slechts één keer plaats.

Als u deze keuring nog niet uitgevoerd hebt, kunnen wij dit doen voor u – zelfs als de tank al gebruikt werd, ongeacht of hij al dan niet vol is.

Hebt u nog andere vragen? Afspraak op de pagina « F.A.Q. ».